Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Aftersalessupply Oy:n (2983788-3) (“Yhtiö” tai ”rekisterinpitäjä”) mcared.com markkinapaikan (”Verkkokauppa” tai ”Palvelu”) asiakkaiden ja mcared.com -sivustolla vierailevien henkilöiden (”asiakas” tai ”rekisteröity”) henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröityjen oikeuksista. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojaselosteesta on saatavilla mcared.com -sivustolla. Yhtiö ei kuitenkaan tee merkittäviä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tai vähennä tietosuojaselosteen perusteella olevia asiakkaiden oikeuksia ilman etukäteistä ilmoitusta asiakkaalle.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 25.11.2020

1. Rekisterinpitäjä

Aftersalessupply Oy, Työpajankatu 10 A, 6. krs, 00580 Helsinki. p. +358 20 766 1676, buyback@mcare.fi, y-tunnus: 2983788-3.

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojaa koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii Jerker Holma, Aftersalessupply Oy, p. +358 20 766 1676, buyback@mcare.fi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen perustaminen ja ylläpito sekä Yhtiön liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhtiön ja asiakkaan väliseen sopimukseen, sekä joissain tapauksissa Yhtiön oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Nimi (mm. etu- ja sukunimi),
  • laskutus- ja toimitusosoite (mm. katuosoite, postinumero, kunta ja maa),
  • muut yhteystiedot (mm. yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero),
  • asiakkaan ostotapahtumat (mm. ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta itseltään Verkkokaupassa tekemiensä tilausten yhteydessä. Tietoja voidaan lisäksi kerätä asiakkaan Palvelun käytön yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto

Yhtiö luovuttaa tietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan kun se on välttämätöntä Palvelun tuottamiseksi, esimerkiksi logistiikan järjestämiseksi ja maksujen toteuttamiseksi. Tietoja saatetaan luovuttaa myös ETA-alueen ulkopuolelle.

Yhtiö pyrkii takaamaan, että henkilötietoja siirrettäessä ETA-alueen ulkopuolelle Yhtiön palveluntarjoajien toimesta, tietojen suojaamiseen on riittävät ja asianmukaiset menetelmät ja, että nämä menetelmät ovat yhteensopivia kulloinkin sovellettavien tietosuojasäännösten kanssa. Kaikissa tilanteissa tietojen siirrot tehdään Yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti ja esimerkiksi Euroopan komission vakiolausekkeisiin henkilötietojen siirrosta ETA-alueen ulkopuolelle perustuen.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä pyrkii suojaamaan käsittelemänsä henkilötiedot asianmukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella ja asiakkaan tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Mikäli käytetyistä suojamekanismeistahuolimatta ilmenisi tietoturvaloukkaus, jolla olisi kielteisiä vaikutuksia asiakkaiden yksityisyyteen, rekisterinpitäjä tiedottaa tästä kaikkia asianosaisia rekisteröityjä sekä muita tahoja, joihin loukkauksella on vaikutusta. 

8. Tietojen säilytysaika

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin, paitsi jos lakisääteisen velvoitteen perusteella kyseisiä tietoja tulee säilyttää pidempään tai niiden säilyttämiseen on muu perusteltu ja lainmukainen tarkoitus.

Kun tarve henkilötietojen käsittelylle on poistunut, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. Asiakkaita koskevia henkilötietoja voidaan myös poistaa asiakkaan esittämään pyyntöön perustuen, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö ei pyynnön esittämishetkellä estä tietojen tuhoamista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli asiakas haluaa käyttää alla lueteltuja rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia, tulee asiakkaan tehdä kirjallinen ilmoitus siitä Aftersalessupply Oy:n sähköpostiin, buyback@mcare.fi.

9.1 Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa Palveluun talletetut tietonsa. 

9.2 Oikeus peruuttaa suostumus

Jokaisella on oikeus peruuttaa antamansa suostumus koskien henkilötietojen käsittelyä ja oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan aikaisemman hyväksynnän perusteella rekisterinpitäjän käsittelemät tiedot.

9.3 Oikeus poistaa tiedot

Jokaisella on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot jos (a) kyseiset tiedot eivät ole enää merkityksellisiä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja käsitelty, (b) rekisterinpitäjällä ei ole perusteltua syytä käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja tai (c) rekisteröidyn henkilötietoja on jostain muusta syystä käsitelty lainvastaisesti.

9.4 Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä

Jokaisella on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden tai mikäli asiakas odottaa rekisterinpitäjältä vastausta pyyntöön koskien henkilötietojen poistamista.

9.5 Oikeus tietojen siirtämiseen

Asiakkaalla on oikeus saada käsitellyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja tiedot voidaan asiakkaan halutessa myös siirtää toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

9.6 Oikeus tehdä valitus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan mielestä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisella tavalla tai ei ole muuten tyytyväinen siihen, kuinka henkilötietoja käsitellään, voi asiakas lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisen valituksen asiasta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.